{"type":"txt","text":"대출톡톡","font_size":45,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Noto Sans","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • 상담신청
 • 금융상품
 • 고객센터
 • {"google":["Questrial","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"대출톡톡","font_size":30,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Noto Sans","color":"rgb(0, 0, 0)","letter_spacing":0}
 • 상담신청
 • 금융상품
 • 고객센터

 • 금융상품 안내

  - 사업자 대출

  대상     사업체를 운영중이신 고객

  한도

  - 1금융권 80%

  - 2금융권 선순위 최대 90%

  - 2금융권 후순위 최대 95%

  - 1금융권+2금융권 결합 가능

  조건    사업자금 선순위 최대 30년 / 후순위 최대 5년 고정금리

  기간    1년 ~ 최대 10년

  빠른상담신청

  {"google":["Questrial","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square"]}
  {"google":["Questrial","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}