{"type":"txt","text":"대출톡톡","font_size":45,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Noto Sans","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • 상담신청
 • 금융상품
 • 고객센터
 • {"google":["Questrial","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"대출톡톡","font_size":30,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Noto Sans","color":"rgb(0, 0, 0)","letter_spacing":0}
 • 상담신청
 • 금융상품
 • 고객센터

 • 금융상품 안내

  - 무직자 대출

  대상     만19세이상 취준생 또는 학생

  한도

  - 청년상품 500만원

  - 스피드론 300~500만원

  - 신용카드 사용자 캐피탈상품 1000 ~ 3000만원

  - 담보 무설정캐피탈 최대 8000만원

  조건    만19세 이상 연체가 없는 취준생 또는 학생

  기간    12개월 ~ 60개월

  빠른상담신청

  {"google":["Questrial","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square"]}
  {"google":["Questrial","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}