{"type":"txt","text":"대출톡톡","font_size":45,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Noto Sans","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • 상담신청
 • 금융상품
 • 고객센터
 • {"google":["Questrial","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"대출톡톡","font_size":30,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Noto Sans","color":"rgb(0, 0, 0)","letter_spacing":0}
 • 상담신청
 • 금융상품
 • 고객센터

 • 금융상품 안내

  - 직장인 대출

  대상     직장에 다니고 계신 고객

  한도

  - 사회초년생대출 1000 ~ 3000만원

  -  중소기업직장인대출 연봉의 200%

  -  대기업직장인대출 연봉의 최대 300%

  - 1금융권 + 2금융권 결합 가능

  조건    직장인 재직1개월 이상 연체 없는자

  기간    1년 ~ 최대 10년

  빠른상담신청

  {"google":["Questrial","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square"]}
  {"google":["Questrial","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}